Zespół Szkół nr 24

im. Mariana Rejewskiego

w Bydgoszczy

ul. Puszczykowa 11

85-446 Bydgoszcz

 

zs24biblioteka@gmail.com

Regulamin korzystania ze stanowiska komputerowego 
w Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej

Zespołu Szkół nr 24 im. M.Rejewskiego w Bydgoszczy

 

 

 

1.     Opiekunem ICIM jest nauczyciel bibliotekarz.

2.  Centrum służy uczniom jako źródło wiedzy i informacji. Z Internetu można korzystać wyłącznie do celów edukacyjnych.

3.    Użytkownicy mogą korzystać z komputerów codziennie w godzinach otwarcia biblioteki szkolnej (poza przerwami śródlekcyjnymi).

I. Warunki korzystania:

·         Prawo do bezpłatnego korzystania ze sprzętu komputerowego mają wszyscy czytelnicy

·         Komputery służą do wyszukiwania informacji edukacyjnych , przygotowania się do zajęć dydaktycznych oraz  rozwijania zainteresowań .

·         Praca przy komputerze jest możliwa po otrzymaniu zgody dyżurującego bibliotekarza

·         Użytkownik komputera musi posiadać elementarną znajomość jego obsługi i oprogramowania. Nauczyciel-bibliotekarz nie ma obowiązku obsługi komputera, wypożyczonego przez użytkownika programu lub udzielania stałej pomocy w tworzeniu dokumentów przez użytkownika. Opiekun ICIM może udzielić pomocy, jeśli aktualnie dysponuje czasem.

·         Przed przystąpieniem do pracy należy wpisać się do zeszytu korzystania
z ICIM.

·         Przy jednym stanowisku mogą pracować maksymalnie dwie osoby.

·         W przypadku dużej ilości chętnych czas pracy przy komputerze będzie ograniczony do 1 godziny lekcyjnej.

·         Pierwszeństwo w korzystaniu z komputerów mają osoby realizujące konkretny temat dydaktyczny.

·         Podczas pracy przy stanowisku komputerowym należy zachować ciszę umożliwiającą spokojną pracę innym użytkownikom biblioteki.

·         W Centrum obowiązuje zakaz spożywania posiłków, napojów oraz korzystania z telefonów komórkowych.

·         Dla komfortu pracy wszystkich użytkowników okrycia wierzchnie należy zostawiać w szatni, a plecaki, teczki itp. w miejscu do tego przeznaczonym.

·         Łamanie któregokolwiek punktu regulaminu skutkuje odebraniem praw do korzystania z ICIM na czas ustalony przez opiekuna

II. Poszanowanie sprzętu komputerowego i nośników informacji:

·         Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania sprzętu komputerowego oraz szczególnej ostrożności przy korzystaniu z nośników informacji np. dysków CD

·         Wszelkie usterki, uszkodzenia i nieprawidłowości w działaniu sprzętu i systemu użytkownik ma obowiązek zgłosić bibliotekarzowi bez podejmowania samowolnej próby naprawy.

·         Zabrania się dokonywania jakichkolwiek zmian w ustawieniu monitora, właściwości pulpitu, folderów

·         Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejącym oprogramowaniu i ustawieniach systemowych.

·         W przypadku stwierdzenia łamania regulaminu lub celowych uszkodzeń bibliotekarz może odmówić prawa czasowego, a w szczególnych przypadkach bezterminowego korzystania ze stanowiska komputerowego

 

III. Zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu komputerowego i nośników         informacji:

·         W wypadku udowodnienia celowego zniszczenia czytelnik odpowiada materialnie za zniszczenie lub uszkodzenie materiałów bibliotecznych

·         W tym wypadku czytelnik ( prawny opiekun) płaci odszkodowanie, którego wysokość komisyjnie określona będzie w zależności od stopnia uszkodzenia.

IV. Zasady korzystania ze stanowiska komputerowego:

·         Przed przystąpieniem do pracy użytkownik komputera powinien zgłosić nauczycielowi-bibliotekarzowi chęć przystąpienia do pracy .

·         Stanowiska komputerowe włącza, wyłącza oraz loguje czytelnika wyłącznie dyżurujący bibliotekarz

·         Można dokonywać u nauczyciela bibliotekarza rezerwacji stanowiska komputerowego na określony czas (wyłącznie osobiście)

·         Po zapoznaniu się z regulaminem, uczeń podaje nauczycielowi-bibliotekarzowi swoje nazwisko, klasę, nazwę programu lub cel korzystania ze stanowiska; w przypadku korzystania z Internetu - określa tematykę poszukiwanych informacji oraz obowiązkowo wpisuje się do zeszytu, akceptując tym samym regulamin.

·         Użytkownicy komputerów zobowiązani są do korzystania z nich zgodnie z ich przeznaczeniem, to znaczy w celach edukacyjnych.

·         Nie wolno korzystać z komputerów w celach zarobkowych, wykonywać czynności naruszające prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych.

·         Zabrania się przeglądania, przetwarzania, nagrywania i wysyłania treści zawierających informacje o charakterze pornograficznym, wulgarnym, rażącym uczucia lub dobre obyczaje.

·         Opiekun ma prawo kontrolować treści pojawiające się na komputerze osoby korzystającej z ICIM

·         Zabrania się korzystania z komunikatorów typu „Gadu-gadu”, Skype, Tlen (itp.) czatowania oraz wysyłania SMS-ów

·         Nie można instalować gier komputerowych oraz grać na stronach internetowych

·         Nie wolno dokonywać zakupów na aukcjach oraz w sklepach internetowych.

·         Zabrania się pobierania z Internetu plików muzycznych i filmów

·         Nie wolno składować własnych i usuwać istniejących plików na dyskach twardych komputerów.

·         Programy multimedialne udostępniane są jedynie na miejscu, nie ma możliwości wypożyczeń ich do domu lub wynoszenia do innych pomieszczeń.

Użycie dyskietek, CD-ROM-ów i dysków USB itp. możliwe jest jedynie po uzyskaniu zgody opiekuna Centrum. Zabrania się korzystania z dysków przenośnych wymagających instalacji.

Użytkownik chcący korzystać z własnego nośnika ma obowiązek sprawdzenia go programem antywirusowym.

Urządzenie wielofunkcyjne obsługuje jedynie opiekun ICIM. Służy ono jedynie do druku prac dydaktycznych przygotowanych przez czytelników.

Po zakończeniu pracy z komputerem Użytkownik zobowiązany jest zostawić go w czystości.

Rozstrzyganie spraw niezawartych w regulaminie należy do kompetencji opiekunów ICIM.

 

Regulamin ICIM opracowany został w oparciu o propozycje zawarte na stronie OEiiZK oraz doświadczenia innych bibliotek (dostępnych w Internecie).