Zespół Szkół nr 24

im. Mariana Rejewskiego

w Bydgoszczy

ul. Puszczykowa 11

85-446 Bydgoszcz

 

zs24biblioteka@gmail.com

Regulamin wypożyczalni

 

1.         Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracji, a także absolwenci i rodzice.

2.        Wypożyczalnia otwarta jest wg harmonogramu umieszczonego
w gablocie.

3.        Każdy czytelnik powinien zapoznać się z regulaminem i godzinami otwarcia wypożyczalni.

4.        Książki uczeń wypożycza osobiście.

5.        Książek z księgozbioru podręcznego nie wypożycza się do domu, są dostępne
w czytelni. Na lekcje wypożycza się je na podstawie legitymacji szkolnej..

6.        Jednorazowo można wypożyczyć 4 książki na okres 3 tygodni
( w tym 2 lektury na okres ich przerabiania na lekcji).

7.        Uczniowie mogą wypożyczać książki osobiście, tylko na swoją kartę.

8.        Nie wolno przetrzymywać książek, bo czekają na nie inni.

9.        Uczniowie przygotowujący się do olimpiad, konkursów mają prawo do wypożyczenia większej liczby książek jednorazowo i przetrzymywania ich w ustalonym
z nauczycielem bibliotekarzem terminie.

10.     Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, a nie ma na nią zamówień, może przed upływem terminu zwrotu prosić o jej przedłużenie.

11.      Wypożyczone materiały należy chronić przed zniszczeniem
i zagubieniem. Czytelnik przed wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na ich stan
i zauważone uszkodzenia zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.

12.     Na 2 tygodnie przed zamknięciem roku szkolnego wszystkie książki powinny być obowiązkowo zwrócone do biblioteki.

13.     Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę lub inne dokumenty ze zbiorów bibliotecznych, musi odkupić taką samą lub inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza pozycję o wartości odpowiadającej aktualnej antykwarycznej cenie pozycji zagubionej (zniszczonej).

14.     W przypadku ukończenia lub zmiany szkoły każdy czytelnik zobowiązany jest
przed odejściem rozliczyć się z biblioteką na podstawie karty obiegowej.

15.     Maturzyści rozliczają się z wypożyczanych zbiorów najpóźniej na tydzień przed zakończeniem zajęć. Do egzaminów maturalnych mogą korzystać ze wszystkich zbiorów na terenie czytelni.

16.     Osobom, które nie rozliczyły się przed wakacjami z biblioteką, wstrzymuje się wypożyczanie materiałów bibliotecznych do momentu wyjaśnienia.

17.     Za materiały biblioteczne przekazane do pracowni odpowiada materialnie nauczyciel wypożyczający.